Home / hrms.obec@gmail.com (page 3)

hrms.obec@gmail.com

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว5227 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

บัญชีจัดสรร 63 หนังสือ ก.ค.ศ หนังสือแจ้งจัดสรร บัญชี ทุน สคว …

Read More »

(แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว 4605 หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนารอง ผอ.สพท.

Read More »

(แจ้งคณะกรรมการ) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4600 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ว 4600 แจ้งคณะกรรมการพัฒนารอง ผอ.สพท.63

Read More »

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รอง ผอ.สพท.

Read More »