Home / hrms.obec@gmail.com (page 2)

hrms.obec@gmail.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4549 ขยายเวลาการประเมินตัวชี้วัด 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ แบบรายงานตัวชี้วัด 3.2

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 4142 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับใช้ในการบริหารอัตรากำลัง)

ว-4142 ประกาศ สพฐ. (สำหรับใช้ในการบริหารอัตรากำลัง) นิยามศัพ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3937 การประเมินตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

หนังสือแจ้งเขตประเมินตัวชี้วัด 3.2 ตัวชี้วัดที่-3.2 ระบบ hrm …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2050 เรื่องจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

หนังสือ ว 2050 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ …

Read More »

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

แจ้ง ศธจ เปลี่ยนรหัส  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเชี่ยวชาญ 64

Read More »