Home / hrms.obec@gmail.com

hrms.obec@gmail.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5201 ขยายเวลาการการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

ว5201 แบบรายงานตัวชี้วัด 4.1.1

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2097 การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS

หนังสือแจ้งตัวชี้วัด 4.1.1 สิ่งที่มาด้วย 1 แนวทางประเมินตัวช …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว839 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ว 839 กำลังคนภาครัฐ 2564 แบบสำรวจกำลังคนภาครัฐ-ณ-วันที่-30-ก …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5791 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งศึกษาธิการจังหวัด)

ว5791 แจ้ง ศธจ. ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวนและรายชื่อ ผู้เข้าร …

Read More »

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169 บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว 26-2564 แ …

Read More »