Breaking News
Home / hrms.obec@gmail.com

hrms.obec@gmail.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5201 ขยายเวลาการการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

ว5201 แบบรายงานตัวชี้วัด 4.1.1

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)

ว 4573หนังสือประชุม _1กำหนดการประชุม รายชื่อผู้เข้ …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขรายชื่อสถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนิสิตทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32

หนังสือแจ้ง ศธจ. หนังสือแจ้ง สพท. 30 เขต

Read More »

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565

สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2097 การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS

หนังสือแจ้งตัวชี้วัด 4.1.1 สิ่งที่มาด้วย 1 แนวทางป …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว839 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ว 839 กำลังคนภาครัฐ 2564 แบบสำรวจกำลังคนภาครัฐ-ณ-ว …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5791 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (แจ้งศึกษาธิการจังหวัด)

ว5791 แจ้ง ศธจ. ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวนและรายชื่ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5790 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว5790 สพท.-แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวนและรายชื่อ …

Read More »

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือ สพฐ. ที่ 04009/ว 5169 บัญชีคุมตำแหน่ง ผอ ว …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 4849 เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009-ว4849 ลว. 2 พ.ย. 64_การจัดสรรตำแหน่งพ …

Read More »