Breaking News
Home / hrms.obec@gmail.com

hrms.obec@gmail.com

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2050 เรื่องจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

หนังสือ ว 2050 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1879 เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ว 1879 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวปฏิบัติในสถานศึกษา สิ …

Read More »

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

แจ้ง ศธจ เปลี่ยนรหัส  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเชี่ยวชาญ 64

Read More »

ด่วนที่สุด หนังสือเชิญคณะทำงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว 7256 เรียน สพท เชิญคณะทำงานการพัฒนา ผอ.รร. 63 19 …

Read More »

ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (แจ้ง สพท.และ ศธจ.)

ว 7255 เรียน ศธจ แจ้งการพัฒนา ผอ.รร. 63 ว 7254 เรี …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5954 การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติการงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือแจ้งจัดสรรอัตราจ้างปีงปม. 2564 สิ่งที่ส่งมา …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อ

Read More »

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว5227 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

บัญชีจัดสรร 63 หนังสือ ก.ค.ศ หนังสือแจ้งจัดสรร บัญ …

Read More »

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (โครงการครุว้ฒนวิถี)

หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการครุ กำหนดการพั …

Read More »