Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายอัมพ …

Read More »

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 2/2565

        วันที่ 21 มิถุนายน 256 …

Read More »

ชาวสพร. ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนันต์ พันนึก ผอ.สพร.สพฐ.

      สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลแ …

Read More »

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 4 มิ.ย. 65

  พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูแ …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

              & …

Read More »

การอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          สำนักงานคณะกรรม …

Read More »

ภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัด สพฐ.

          ภาพพิธีรับสายสะ …

Read More »

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางบริหารงานโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

      วันที่ 27 -29 เมษายน 2565 ดร.อนันต …

Read More »

การประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

    วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เ …

Read More »

การประชุมเตรียมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์

      วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9. …

Read More »