Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (PA) สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

      เมื่อวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 …

Read More »

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร …

Read More »

คณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ดร.อนันต …

Read More »

สพร. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

    สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติก …

Read More »

การประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

    28 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขา …

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล วิถีใหม่ วิถี New Normal และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  ดร.อนัน …

Read More »

สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายอัมพร …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ ประจำปี 2564

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ …

Read More »

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

การ     ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ …

Read More »

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ คร …

Read More »