Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com (page 3)

obeccenter@gmail.com

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือแจ้ง ที่ ศธ 04009/ว1396 ลว.17 มีค 2564

Read More »

ประวัติ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 256 …

Read More »

การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1/2564

เว็บไซต์ การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรกา …

Read More »

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ …

Read More »

เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 หนังสือราชการ ว1403

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพิ่มเติม

 1. ศธ 04009/ว1407  2. รายชื่อ  3. กำหนดการ

Read More »

การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธ 04009/ว1348

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

หนังสือราชการ ว1345

Read More »

การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตราอื่น 38ค(2)

ศธ 04009/ว1315

Read More »